การศึกษา/การสมัคร

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ และ Prof. Dr. Duncan R. Smith คณาจารย์ 2 ใน 18 คน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุด Top 2% ของโลก

  การจัดการอบรม เรื่อง องค์ความรู้ด้านสมองสู่การนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยทางคลินิก

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”

   ภาพข่าว

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา :
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages