การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ

การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คุณพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ (พันธกิจปกติของสถาบันฯ)” โดยมีประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ Read more