กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน MB

สถาบันมีนโยบายด้านการอนุรักษ์การใช้น้ำ โดยมีการปั้มน้ำคลองมาใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้ ชะล้างทำความสะอาดพื้นที่ทางเดินหรือสนาม