ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561