ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2563