ข่าว

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

หัวข้อ KM “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”

จัดโครงการ Advanced manuscript tutoring for Ph.D. student  เพื่อให้นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสามารถผลิตบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์สำหรับการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

   ภาพข่าว

วิศวะมหิดล – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผนึกพลังพัฒนาวัคซีน คิดค้นนวัตกรรม
หุ่นยนต์ “เอไอ-อิมมูไนเซอร์ ” ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะในการพัฒนาวัคซีน…ครั้งแรกของไทย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา :
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

งานแถลงข่าวการเปิดตัวแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ

บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก” (Donating & Loving)

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล, รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ศ.เกียรติคุณ สกล พันธุ์ยิ้ม

18th September 2019
International Research Network (IRN) Meeting

16th and 17thSeptember 2019

Workshop on Lipidomics and proteomics for understanding Flavivirus biology.

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6 “ผู้อำนวยการพบปะชาว MB” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา
ของสถาบันฯได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม

การประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”

AUN-QA

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”

WE MB: Financial Literacy “อบรมเรื่องการเงินและการลงทุน”

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

   ข่าวเก่า 

เชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

Student Science Training Program 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ต้องลดปริมาณผู้เข้าร่วมอบรมเป็นรอบละ 20 คน เพื่อให้สอดคล้องกันนโยบาย Social Distancing

Knowledge Management Topic “An Introduction to Overseas Research Grants” 

เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์

หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล : จัด Special Seminar

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 7

การอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562
เรื่อง ประหยัดพลังงานเริ่มที่ตัวคุณเอง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กำหนดจัดกิจกรรมMB Science Fair 2020ภายใต้หัวข้อBiosciences for Change

Knowledge Management: Topic “MB: KM for Academic development for staff and students”

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
และเข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (PA-Visit)

Estimation of Saliva Hormone Concetration using Quantitative Electroencephalograph (QEEG)

KM เรื่อง “Understanding why papers are important to MB: A guide for support staff”

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการอบรม
จาก Prof. Olivier Hermine, M.D. ในหัวข้อเรื่อง Ineffective erythropoiesis: Late advances in the treatment of thalassemia and sickle cell disease.

กิจกรรม WE MB: Loy Krathong “ประเพณีวันลอยกระทง

Knowledge Management  Topic Professional communication skills for students 

เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Brain Regulation of Glucose Homeostasis During Cold Exposure

Donating & Loving “บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก

Welcome
AUN-QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL

งานเกษียณสำราญ 2562

งานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience)

Links