ติดแผ่นโปสเตอร์ และ สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานภายในสถาบัน

สถาบันฯ ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์และติดแผ่นโปสเตอร์ และ สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานภายในสถาบัน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการประหยัดพลังงาน