บริการตรวจวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรม

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรม

ลำดับที่ รายการ ค่าบริการต่อตัวอย่าง(บาท)
1. การสกัดดีเอ็นเอ ด้วยวิธี CTAB
(ปริมาณดีเอ็นเอ 0.5-10 ไมโครกรัม ขึ้นกับชนิดและปริมาณของตัวอย่าง)
60
2. การสกัดดีเอ็นเอ ด้วยชุดสำเร็จรูป (Commercial Extraction Kit)
(ปริมาณดีเอ็นเอ 0.5-1 ไมโครกรัม ขึ้นกับชนิดและปริมาณของตัวอย่าง)
120
3. ตรวจวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรม ด้วยชุดตรวจแบบ Manual PCR 60
4. ตรวจวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรม ด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป (Commercial PCR Kit) 120
5. การสังเคราะห์ไพรเมอร์ (ความยาวไม่เกิน 25 เบส โดยเบสต่อไปราคาเบสละ 15 บาท) 480
ติดต่อสอบถามได้ที่
ดร.ศุภจิต สระเพชร
โทร. 02-441-9003-7 ต่อ 1368
E-mail: supajit.sra@mahidol.ac.th