บริการตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ้

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ้

ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ
บุคคล/หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
1. ตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ้ 6,600.00 บาท
(หกพันหกร้อยบาทถ้วน)
2,500.00 บาท
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รศ. ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์
ห้องปฎิบัติการโรคภูมิแพ้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
โทรศัพท์ 0 2441 9003-7 ต่อ 1233