บริการตรวจวิเคราะห์ความสามารถของสารทดสอบในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความสามารถของสารทดสอบในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

รายการเชื้อที่ต้องการทดสอบ ค่าบริการ (บาท)
บุคคล/ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
สารตัวแรก สารตัวต่อไป
ตัวละ(รวมกันสูงสุดไม่เกิน 4 ตัว)
สารตัวแรก สารตัวต่อไป
ตัวละ(รวมกันสูงสุดไม่เกิน 4 ตัว)
แบคทีเรียแกรมบวก
Bacillus subtilis 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Staphylococcus aureus 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Streptococcus iniae 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
แบคทีเรียแกรมลบ
Acinetobacter baumannii 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Burkholderia thailandensis 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Escherichia coli 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Pseudomonas aeruginosa 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Salmonella choleraesuis 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Salmonella enteritidis 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Salmonella typhimurium 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
Vibrio parahaemolyticus 2,000.00 500.00 1,600.00 400.00
ติดต่อสอบถามได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย
E-mail: poochit.non@mahidol.ac.th