พ.ศ. 2528 – 2540

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม
Prof. Emeritus Serene Pibooniyom, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2528 – 2540