พ.ศ. 2551 – 2559

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
Prof.Prasert Auewarakul, M.D., Dr. Med
ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
พ.ศ. 2551 – 2559