เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 601: Current Topics in Molecular Biology

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 601: Current Topics in Molecular Biology

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรมในงานวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล การแปลผล วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูล จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/CourseSyllabus_MBMG601_2022.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=1899

วันที่เปิดสอน : 5 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก (duangrudee.tan@mahidol.ac.th)