รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลระดับดี)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลระดับดี)
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง