รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รางวัลระดับดี)

รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รางวัลระดับดี)
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.ภูชิต โนนจุ้ย
กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล