ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดังนี้

  • ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลระดับดี) จากผลงานวิจัยเรื่อง “โมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับกระตุ้นการวางไข่ในกุ้ง” (Monoclonal Antibody for Induction of Ovarian Maturation in Shrimp)
  • ดร.ภูชิต โนนจุ้ย รับรางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รางวัลระดับดี) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วและแม่นยำ ในการบ่งชี้กลไกการทำงานและค้นหายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์แบคทีเรียอย่างเป็นระบบ” (Bacterial Cytological Profiling: A Shortcut for Determining Mechanism of Action of Antibacterial Molecules) สำเร็จการศึกษาจาก University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Professor Dr.Joe Pogliano เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รางวัลดังกล่าวนับเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต