รางวัล Best Oral Presentation Award ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรประภา ดวงไชยเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรับรางวัล “Best Oral Presentation Award” จากผลงานวิจัยเรื่อง “DNA Barcoding Analysis and Phylogenetic Relationships of Phytophthora melonis” ในงาน The 33rd Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564