รางวัล Best Poster Award

รางวัล Best Poster Award
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับื นางสาวรัญชนา รุ่งเรืองไมตรี นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Poster Award จากงาน The 17th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST2022) โดยมี ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา