สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัคร MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัคร MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัคร MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป
MBMG610: Innovation in Research

มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ หรือชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล มาสร้างนวัตกรรมจากตัวอย่างที่ได้รับสิทธิบัตร เรียนรู้ข้อบังคับขั้นพื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วิธีการค้นหาสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ มุมมองปัญหาจากผู้ใช้และวิธีการคิดข้อแก้ไข รวมทั้งการประเมินตลาดแบบเร็ว

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร :
https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/Detail.php?ID=1714

วันที่เปิดสอน : 2 – 30 เมษายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ (surapon.pib@mahidol.th)

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัคร MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป optional file name