รางวัล Outstanding Thesis Award ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โอภาส โชคทรัพย์มณี
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Outstanding Thesis Award, 2022 (Category: Biological Sciences)