รางวัล Best Presentation Award, Poster presentation I Pharmacology ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายพลวิทย์ วิสมกา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ผศ.ดร. สุจิรา มุกดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award, Poster presentation I Pharmacology จากงาน The Science of Successful Ageing: Physiopharmacological Perspective and Beyond