สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง”

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ เรื่องเครื่องช่วยหายใจ
ยกเลิกการจัดอบรม

อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)