สายัณห์ ประกอบเพชร

สายัณห์ ประกอบเพชร
นักปฏิบัติการวิจัย

Center of Applied Shrimp Research and Innovation
Name: Sayan Prakobpetch
sayan.pra
Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1251