ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง C204 คว้ารางวัลนำเสนอห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดี

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง C204 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการปลอดภัย และได้รับรางวัลนำเสนอห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดี ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยมีนักวิจัยเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานเครือข่ายให้มีความสามารถจัดการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีได้

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) ได้คัดเลือกห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง C204 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการปลอดภัย โดยนายธีรพงษ์ โห นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นผู้นำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Best Practice ของห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง C204 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับรางวัลนำเสนอห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดี นับเป็นรางวัลอันดับที่ 3 จากการนำเสนอโดยมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Node) จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่