อัตราค่าบำรุงห้องปฏิบัติการสะอาด


อัตราค่าบำรุงห้องปฏิบัติการสะอาด (ห้อง C310 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)

รายการ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท)
ค่าไฟฟ้า ตามจำนวนมิเตอร์ อัตราหน่วยละ 5 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
ค่าน้ำ 1,000.00
ค่าเช่าพื้นที่ 50,000.00
ค่าบริการวิชาการ (รวมค่าใช้เครื่องมือ) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ค่าบำรุงรักษาระบบห้องปฏิบัติการสะอาด (เช่น การเปลี่ยน HEPA filter) 15,000.00