เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 512: DNA Engineering

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 512: DNA Engineering

มาร่วมเรียนรู้เทคนิคดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ เวคเตอร์และเอ็นไซม์ตัดจำเพาะ การสร้างพลาสมิดแบบอินซิลิโค ดีเอ็นเออิเล็กโทรฟอรีซิส การเชื่อมต่อดีเอ็นเอ ทรานสฟอร์เมชั่น การคัดเลือกรีคอมบิแนนท์โคลน การเตรียมพลาสมิดดีเอ็นเอ เครื่องหมุนเหวี่ยง สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดพีเอช และระบบบัฟเฟอร์ทางชีววิทยา

Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/MBMG512-July-11-2022.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=1896

วันที่เปิดสอน : 5 – 23 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ (chalermporn.ong@@mahidol.ac.th)