เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 501: Systems Biosciences

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 501: Systems Biosciences

นักศึกษาจะได้ความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโอมิกส์ที่ใช้ในการศึกษาจีโนม ทรานสคริปโตม โปรตีโอม อีพิจีโนม เมตาบอโลม รวมทั้งแนวทางมัลติโอมิกส์สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยแบบพหุวิทยาการด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อทำให้เราสามารถเข้าใจความซับซ้อนภายในสิ่งมีชีวิต
Read more

** สามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/Course-Syllabus-MBSB501-2021.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/Detail.php?ID=1657

วันที่เปิดสอน : 5 มกราคม 2565 – 2 มีนาคม 2565
ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล (natee.jea@mahidol.ac.th)