ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา :
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎี คปก. ดีเด่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในโอกาสนี้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่จัดขึ้นนับแต่ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เป็นกําลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยต่อไป ตลอดจนสื่อสารให้สังคมได้รับทราบถึงความสําเร็จของโครงการฯ ต่อการผลิตบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ขอบคุณภาพจาก…สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)