ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ

อาจารย์ ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์


Ph.D. in Science and Technology Education
Phone: 02-441-9003-6 Ext: 1304, 1607-1608
Email: narisra.kom@mahidol.edu
Work Experience(s): December 2014 – October 2020, Head of Research Information and Public Relation Unit, Office of the President, Mahidol University.

Expertise group : Science and Technology Education, Research Information Analysis

Research summary:
The research is the study of relationships among genders, learning styles, perceptions, and learning interest for physics learning supported by a digital game incorporated with scientific inquiry approach. The paper extension is to develop game and addresses the application proposal with the use of mobile devices to support personalised learning in authentic general science activities. The other course implementation with the proposed platform are also focused.

 

First paper :
Proposal of personalised mobile game from inquiry-based learning activities perspective: relationships among genders, learning styles, perceptions, and learning interest.
2nd paper :
The incorporation of inquiry-based learning into digital game: A pilot study on gender and learning style differences in students’ perceptions.
3rd paper :
A mobile game-based learning system with personalised conceptual level and mastery learning approach to promoting students’ learning perceptions and achievements.

pubmed