O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  •   ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 (ระหว่างดำเนินการ)
  •   เว็บไซต์การจัดซื้อ – จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล
    เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง