O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ตามแบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

  เหตุการณ์ความเสี่ยงของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีงบประมาณ 2564