ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย (TRC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ด้วยเหตุนี้ การวิจัยของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาแบบใหม่ได้ นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีบริการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย และจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมียและครอบครัวอีกด้วย

thalassemia
thalassemia
thalassemia
thalassemia