ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
พ.ศ. 2560 – 2563