ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์


We conduct innovative research on basic, applied, and clinical aspects of neurobiological basis of behavior, brain development and function, molecular neurobiology, neurodegeneration, and mental health problems.

 

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

อาจารย์ ดร.จิราพร ปานมณี