ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน


CVD serves as a WHO-approved Reference Laboratory on serology and virology for dengue and JE viruses. CVD collaborates with Thai researchers and vaccine industries form several countries to launch both basic and applied research on dengue and JE diseases and their vaccine development.

 

อาจารย์ ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

อาจารย์ ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์

อาจารย์ ดร.ดวงนภา ก่อวนิช

ดร. ภก.จักรพันธ์ โคมัยกุล

ดร.นิรมล จิตประสูตวิทย์