ดร.วศินี รังสฤษฏ์โยธิน

ดร.วศินี รังสฤษฏ์โยธิน


Ph.D. (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วท.ด. )
Phone: (+66) 2-441-9003-7: Ext: 1304, 1607-1608
Email: Wasinee.run@mahidol.ac.th
Field of Research : Biomedical Instrumentation

ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) , Data analytics, High-throughput protein purifications, Multi-locus Sequence Type (MLST)

 

Full Publications

pubmed