63-อบรมพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤต (Training course for ICU Nurse)

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”


รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 8–19 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 9–20 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more