ประสาทวิทยาศาสตร์ : ความรุนแรง และอาชญากรรม

รศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ข่าวมากมายเกี่ยวกับความรุนแรงและอาชญกรรม เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง คนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตาม หากจะวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ สภาพครอบครัว หรือสภาพสังคมที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงโดยที่เขาเองก็อาจไม่รู้ตัว

  Read more