คณาจารย์และนักวิจัย

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย กฤตนัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร

ดร.สพญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.ศุภจิต สระเพชร
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์

ดร.พณิช บุญสนองชีพ

ดร. เพียงตะวัน เทพภิบาล

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

  รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

Prof. Duncan Richard Smith, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก