คณาจารย์และนักวิจัย

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล


รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

Prof. Emeritus Warren Y. Brockelman
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย กฤตนัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

ดร.สพญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย
นักวิจัย ระดับ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ

ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.ศุภจิต สระเพชร
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์

ดร.พณิช บุญสนองชีพ

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร


กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล


 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

  รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

Prof. Duncan Richard Smith, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์

Bruno Vincent, Ph.D.
Senior Researcher Level 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ดร.ชลธิชา ใสสว่าง
นักวิจัย ระดับ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.นริศร กิติยานันท์

ดร.ชัยรัตน์ ทั่งหิรัญ

อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

ดร.วรรณภา สอนใจ

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์
หัวหน้าศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

อาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริยา พรรณศิลป์

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

อาจารย์ ดร.จิราพร ปานมณี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

อาจารย์ ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน
ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

อาจารย์ ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์

อาจารย์ ดร.ดวงนภา ก่อวนิช

ดร. ภก.จักรพันธ์ โคมัยกุล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

อาจารย์ ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช

ดร.มยุรี รอดรัตน์

ดร.วศินี รังสฤษฏ์โยธิน

ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
นักวิจัย ระดับ 2

หัวหน้าศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

  รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ

ดร.พงโสภี อัตศาสตร์
นักวิจัย ระดับ 3

ดร.ภัทรันดา จารีย์