คณาจารย์และนักวิจัย

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย กฤตนัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร

ดร. สพญ. คคนางค์ บูรณะอำนวย
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.ศุภจิต สระเพชร
นักวิจัย ระดับ 2

ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์

ดร.พณิช บุญสนองชีพ

ดร. เพียงตะวัน เทพภิบาล

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

  รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

Prof. Duncan Richard Smith, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล

ดร.ชลธิชา ใสสว่าง
นักวิจัย ระดับ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นสพ.นริศร กิติยานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

ดร.วรรณภา สอนใจ

อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ มีวรรณ์

ดร.ชัยรัตน์ ทั่งหิรัญ

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์
หัวหน้าศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริยา พรรณศิลป์

อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

ดร. สพญ.เบญจภรณ์ เกียรติภักดี

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

อาจารย์ ดร.จิราพร ปานมณี

อาจารย์ ดร. สิรประภา บุบผาหอม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

อาจารย์ ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

อาจารย์ ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์

อาจารย์ ดร.ดวงนภา ก่อวนิช

ดร. ภก.จักรพันธ์ โคมัยกุล

ดร.นิรมล จิตประสูตวิทย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

อาจารย์ ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช

ดร.มยุรี รอดรัตน์

ดร.นพพล เพ็ชร์แย้ม

ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
นักวิจัย ระดับ 2

หัวหน้าศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ

ดร.พงโสภี อัตศาสตร์
นักวิจัย ระดับ 3

ดร.ภัทรันดา จารีย์