ผู้บริหาร

[maxmegamenu location=max_mega_menu_5]
[maxmegamenu location=max_mega_menu_4]

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

  ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นสพ.นริศร กิติยานันท์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช

  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

Prof. Dr. Duncan Richard Smith

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ

อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกายภาพและสารสนเทศ

นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
  เลขานุการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล