ผู้บริหาร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สุธี ยกส้าน
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ที่ปรึกษา

Prof. Emeritus Warren Y. Brockelman
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

Prof. David N. Sheppard ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ศ. ดร.อัญชลี ทัศนาขจร นายบรรจง นิสภวาณิชย์
ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

  ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นสพ.นริศร กิติยานันท์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช

  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

Prof. Dr. Duncan Richard Smith

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกายภาพและสารสนเทศ

นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
  เลขานุการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 

เจตจำนงการบริหารงานของผู้บริหาร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล