ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

Knowledge Management  Topic Professional communication skills for students 

Donating & Loving “บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก

การอบรมเรื่อง “สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

   ภาพข่าว

เยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล, รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ศ.เกียรติคุณ สกล พันธุ์ยิ้ม

18th September 2019
International Research Network (IRN) Meeting

16th and 17thSeptember 2019

Workshop on Lipidomics and proteomics for understanding Flavivirus biology.

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6 “ผู้อำนวยการพบปะชาว MB” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา
ของสถาบันฯได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม

การประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”

AUN-QA

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”

WE MB: Financial Literacy “อบรมเรื่องการเงินและการลงทุน”

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

กิจกรรม MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ

ภาพกิจกรรม “อบรมงานฝีมือจากใบเตย”

กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้เพื่อสังคม (MB Social Engagement)

งานวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 10 พ.ศ. 2562 และการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 17

มหิดลเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

   ข่าวเก่า 

เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Brain Regulation of Glucose Homeostasis During Cold Exposure

Welcome
AUN-QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL

งานเกษียณสำราญ 2562

งานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience)

Please welcome
AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL

โครงการอบรมเทคนิคการใช้มัลติมีเดียในการผลิตสื่อการสอน

MU AUN-QA 2019

FROM BASIC SCIENCE TO INNOVATION
Molecular Farming : How plants can Produce the Biopharmaceuticals of Tomorrow 

Special Seminar in Neuroscience : “Brain, mind and behavior

KM เรื่อง “Building Teams for Advanced Research

Special Seminar in Neuroscience “Neural network dysfunction in Aging and Alzheimer’s disease

MEET THE DIRECTOR # 6

กิจกรรม WE MB Buddhist Lent Candle Offer

How to select a journal for your research paper & How to write a review

เชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

WE MB: Craft from pandan leaves workshopอบรมงานฝีมือจากใบเตย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

WE MB: Happy Body “ขยับวันละนิด พิชิต ออฟฟิศซินโดรม”

MB KM ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
เรื่อง “การเตรียมข้อมูลและเอกสารขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน

การบรรยายพิเศษ Special Seminar in Neurosciences
หัวข้อ “Alterations in Reward-Processing by Mood-Related Profiles and the Situation: An RDoC and Neuro-Computational Perspective

Links