สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล (กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล) ในโอกาสที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ (ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “ประกาศใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล : ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย”