ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จับมือ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์

  7 ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตฐาน ESPReL ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 32 เรื่อง “โรงพยาบาลอัจฉริยะและความมั่นคงด้านสุขภาพ”

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาชีวเคมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือก– เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน | |