รางวัล/แสดงความยินดี

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง C204 คว้ารางวัลนำเสนอห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ และ Prof. Dr. Duncan R. Smith คณาจารย์ 2 ใน 18 คน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุด Top 2% ของโลก

สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน เป็นผู้ประดิษฐ์ กรรมวิธีการตรวจโปรตีนเดงกีในปัสสาวะด้วยวิะอีลิซา ที่ได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 12478

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อ.ดร. อลิสา ทับสุวรรณ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติกร นพรัตน์ ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย 2

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารจัดการและการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล

All Link