โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใช้สารเคมี (ESPReL) ใน MB

Online Register View

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–12.00 น.
ห้อง A107 และผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting

Read more