ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม

ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

natthanit.sri
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1414

Read More …