การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย” ด้วยระบบออนไลน์ Zoom

  PA-Visit | ยินดีต้อนรับ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฎิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564(PA-Visit)