Big cleaning Activity

กิจกรรมประจำปี ที่ทางสถาบันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยการร่วมกันทำความสะอาด อาคาร สถานที่ให้สะอาด สวยงาม

5 S Activity

5 ส คือการจัดระเบียบและปรับปรุงที่ทำงานสถานประกอบกิจการ และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้วิธี สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

MB Garden

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของสถาบันฯ โดยรอบเพื่อความสวยงามและเพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับอาคาร เป็นการลดความร้อนของอาคารบางส่วนแล้วยังส่งเสริมทำให้สภาพแวดล้อมดี อากาศดี ลดโลกร้อนได้ด้วย

Elevators Maintenance

การบำรุงรักษาลิฟท์เป็นประจำ และสามารถเปิดบริการลิฟท์ทั้งคู่ให้แบ่งเบาภาระยืดอายุการใช้งาน ตลอดจนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลิฟท์สามารถช่วยให้ลิฟท์ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนด

Thermal Insulation of MB-Building

เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร โดยใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นแผ่นผนังด้านในอาคารติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลา สามารถลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารให้เย็นลง เพื่อประหยัดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ