ข้อมูลปีประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 63 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม – มีนาคม 64

  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   เว็บไซต์การจัดซื้อ – จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 (ระหว่างดำเนินการ)   เว็บไซต์การจัดซื้อ – จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

  การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561   รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2561   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 60 – มีนาคม 61)   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2562   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61 – มีนาคม 62) ปีงบประมาณ 2564