ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร ผ่านทางช่องทางการสมัครงานของมหาวิทยาลัย   ประกาศสถาบันฯ เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน   ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ   ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ   ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนทั่วไป ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น การเปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการบริหารอัตรากำลัง   ประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากร   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่   แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562