ช่องทางรับข้อเสนอแนะ (ทางเว็บไซต์)   ช่องทางรับข้อเสนอแนะ (ทางอินทราเน็ต) clip VDO (โดยบอกเล่าถึงการมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร)

รายงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ64 (ครึ่งปีแรก)  รายงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ 64 (ครึ่งปีหลัง)